La moció de Ciutadans demana promoure la interpretació en llengua de signes, la subtitulació de les reunions i la promoció dels elements de lectoescriptura dels edificis de la Diputació

Lleida, 17 de maig de 2022.- El grup de Ciutadans a la Diputació de Lleida proposa que la Diputació promogui la interpretació en llengua de signes, la instauració de mitjans de suport a la comunicació oral i la subtitulació de les reunions plenàries de caràcter públic i d’interès general, i que promogui d’igual manera l’accés a les persones cegues a elements de lectoescriptura als edificis de la Diputació. Així ho reflecteix la moció presentada pel partit taronja al Ple de la Diputació del mes de maig, que té l’objectiu d’incloure a les persones amb discapacitat auditiva i visual a la política de Lleida.

La Portaveu de Ciutadans a la Diputació de Lleida ha destacat que cal que les diputacions provincials i les entitats locals promoguin la interpretació en llengua de signes per tal de que les persones discapacitades puguin participar de la política i mantenir-se informades, i comptin amb els mitjans adequats per fer-ho. A més, el partit liberal declara que no pot concebre’s que en els temps actuals, no tothom pugui tenir una participació plena i efectiva en l’àmbit polític. “Tenim les eines per apropar la política a tots els veïns de la província. La tecnologia, a més, ens facilita aquesta tasca, per tant hem de posar-nos a treballar per tal d’aconseguir que la política municipal sigui, efectivament, municipal, propera a tots els veïns independentment de les seves necessitats, que és el que hauria de fer qualsevol servidor públic”, ha conclòs Burrel.

A més, el text del partit liberal reflexa que a la ciutat de Lleida es realitza el grau de Mediació Comunicativa, i que per tant, actualment s’hi estan formant futurs professionals que faran d’intèrprets per a aconseguir un grau d’igualtat major per als ciutadans. En aquest sentit, Burrel ha puntualitzat que la Diputació hauria d’implicar-se amb aquesta formació per tal d’obrir les portes a les persones sordes que desitgin seguir el desenvolupament de les sessions plenàries i posar els mitjans perquè les persones cegues puguin accedir a un sistema de lectoescriptura Braille quan entren per la porta d’aquesta corporació.

Ciudadanos pide dotar las sesiones plenarias de la Diputación de herramientas comunicativas que permitan que las personas con discapacidades puedan hacer un seguimiento adecuado

La moción de Ciudadanos pide promover la interpretación en lengua de signos, la subtitulación de las reuniones y la promoción de los elementos de lectoescritura de los edificios de la Diputación

Lleida, 17 de mayo de 2022.- El grupo de Ciudadanos en la Diputación de Lleida propone que la Diputación promueva la interpretación en lengua de signos, la instauración de mediados de apoyo a la comunicación oral y la subtitulación de las reuniones plenarias de carácter público y de interés general, y que promueva de igual forma el acceso a las personas ciegas a elementos de lectoescritura en los edificios de la Diputación. Así lo refleja la moción presentada por el partido naranja en el Pleno de la Diputación del mes de mayo, que tiene el objetivo de incluir a las personas con discapacidad auditiva y visual a la política de Lleida.

La Portavoz de Ciudadanos a la Diputación de Lleida ha destacado que hace falta que las diputaciones provinciales y las entidades locales promuevan la interpretación en lengua de signos para que las personas discapacitadas puedan participar de la política y mantenerse informadas, y cuenten con los medios adecuados para hacerlo. Además, el partido liberal declara que no puede concebirse que en los tiempos actuales, no todo el mundo pueda tener una participación llena y efectiva en el ámbito político. “Tenemos las herramientas para acercar la política a todos los vecinos de la provincia. La tecnología, además, nos facilita esta tarea, por lo tanto debemos ponernos a trabajar para conseguir que la política municipal sea, efectivamente, municipal, próxima en todos los vecinos independientemente de sus necesidades, que es el que tendría que hacer cualquier servidor público”, ha concluido Burrel.

Además, el texto del partido liberal refleja que en la ciudad de Lleida se realiza el grado de Mediación Comunicativa, y que por lo tanto, actualmente se están formando futuros profesionales que harán de intérpretes para conseguir un grado de igualdad mayor para los ciudadanos. En este sentido, Burrel ha puntualizado que la Diputación tendría que implicarse con esta formación para abrir las puertas a las personas sordas que deseen seguir el desarrollo de las sesiones plenarias y poner los medios porque las personas ciegas puedan acceder a un sistema de lectoescritura Braille cuando entran por la puerta de esta corporación.