Maria Burrel ha explicat que els veïns de Lleida els han exposat aquesta problemàtica en diverses visites als barris

Lleida, 20 de desembre de 2020. Ciutadans demana que es condicionin i construeixin urgentment voreres al carrer Hostal de la Bordeta i que es dugui a terme una actuació d’urgència per solucionar el dèficit d’il·luminació a la zona del Parc de l’Aigua. Ho ha sol·licitat avui la Regidora Maria Burrel durant la Comissió d’urbanisme.

Burrel ha explicat que no hi ha voreres al carrer Hostal de la Bordeta, des de l’Avinguda d’Amposta fins a la cruïlla amb la Partida Pla de Lleida, fet que suposa un risc per la integritat física dels veïns, que han de caminar per la carretera per arribar a casa seva, per la qual cosa és necessari acomodar-hi voreres. A més a més, la regidora del partit liberal ha exposat que la manca d’il·luminació a la zona del Parc de l’Aigua, i en concret al carrer Enginyer Antoni Llobet, hi ha una manca preocupant d’il·luminació “que provoca que sigui una zona freqüentada per vehicles en els quals s’hi realitzen activitats il·lícites, com la venda i consum de drogues o la pràctica de sexe en la via pública”.

Així mateix, des del partit taronja han declarat que “els mateixos veïns de Lleida els han parlat d’aquesta problemàtica en diverses visites als barris i en reunions amb les Associacions de Veïns”, i que “el seu compromís com a servidors públics és donar solucions als problemes amb els que es troben els ciutadans de Lleida en el seu dia a dia, i que per tant, esperen compromís per part de l’equip de Govern”. Finalment, Burrel ha afegit que “Lleida no pot tenir ciutadans de segona pel fet de no viure al centre de la ciutat” i que, per tant, tots els barris han de comptar amb les condicions necessàries per fer-hi vida amb normalitat.

 

Ciudadanos pide construir urgentemente aceras en la calle Hostal de la Bordeta e iluminar la zona del Parc de l’Aigua

Maria Burrel ha explicado que los vecinos de Lleida les han expuesto esta problemática en varias visitas a los barrios


Lleida, 20 de diciembre de 2020. Ciudadanos pide que se construyan y acomoden urgentemente aceras en la calle Hostal de la Bordeta y que se lleve a cabo una actuación de urgencia para solucionar el déficit de iluminación en la zona del Parc de l’Aigua.
Lo ha solicitado hoy la Regidora Maria Burrel durante la Comisión de Urbanismo.

Burrel ha explicado que no hay aceras en la calle Hostal de la Bordeta, desde la Avenida de Amposta hasta el cruce con la Partida Pla de Lleida, hecho que supone un riesgo para la integridad física de los vecinos, que tienen que andar por la carretera para llegar a sus casas, por lo cual es necesario que se acomoden aceras. Además, la regidora del partido liberal ha expuesto que la carencia de iluminación en la zona del Parc de l’Aigua, y en concreto en la calle Enginyer Antoni Llobet, hay una carencia preocupante de iluminación “que provoca que sea una zona frecuentada por vehículos en los que se realizan actividades ilícitas, como la venta y consumo de drogas o la práctica de sexo en la vía pública”.

Asimismo, desde el partido naranja han declarado que “los mismos vecinos de Lleida les han hablado de esta problemática en varias visitas a los barrios y en reuniones con las Asociaciones de Vecinos”, y que “su compromiso como servidores públicos es dar soluciones a los problemas con los que se encuentran los ciudadanos de Lleida en su día a día, y que por lo tanto, esperan compromiso por parte del equipo de Gobierno”. Finalmente, Burrel ha añadido que “Lleida no puede tener ciudadanos de segunda por el hecho de no vivir en el centro de la ciudad” y que, por lo tanto, todos los barrios deben contar con las condiciones necesarias para que se pueda hacer vida con normalidad.