La moció de Ciutadans permetria impulsar la realització de treballs en favor de la comunitat per aquells que cometin infraccions administratives contra l’Ordenança de Civisme i Convivència

Lleida, 28 de juny de 2022.- El grup de Ciutadans a Lleida presenta una moció per a possibilitar la substitució voluntària de sancions d’incivisme per treballs comunitaris. Amb aquesta mesura, es podrà trobar alternatives a la multa com a únic element dissuasiu, com la prestació de treballs en benefici de la comunitat, l’assistència a cursos de formació o la col·laboració per a reparar l’element públic danyat.

Des del grup de Ciutadans, han explicat que a la Comissió de Seguretat es va exposar que hi ha sancions que no es fan efectives, prescriuen i no hi ha reparació dels danys. Per això, el partit taronja proposa obrir una nova via per a reparar els danys ocasionats per les infraccions de caràcter lleu, de manera que aquells que han estat sancionats puguin pagar el seu deute, de forma totalment voluntària, a travès de cursos o d’activitats. El propòsit del partit liberal és incentivar mesures que esdevinguin major implicació en el compliment de les normes per part dels sancionats, i a l’hora, reposar a la comunitat, amb el seu esforç personal, els danys que pugui haver ocasionat la seva conducta infractora.

La Portaveu de Ciutadans a Lleida, Maria Burrel, ha declarat que al partit liberal ja són conscients de les dificultats jurídiques que pot tenir l’aplicació d’aquesta mesura, davant una legislació estatal i autonòmica que deixa poques opcions per a tota aquella sanció que no sigui instrumentada mitjançant una multa pecuniària, però que s’anticipen a les dificultats i que han pres nota de models d’èxit que funcionen avui en dia, com Saragossa, l’Hospitalet de Llobregat, Altea o Madrid. Finalment, Burrel ha matisat que quan es parla de civisme i convivència, es fa referència a “l’exercici de la llibertat individual dels veïns en l’espai urbà de manera respectuosa amb els drets de la resta, així com del mobiliari públic i els elements urbans que són de tots.“

Ciudadanos presenta una moción que posibilitaría sustituir las sanciones económicas de incivismo por trabajos comunitarios

La moción de Ciudadanos permitiría impulsar la realización de trabajos en favor de la comunidad por aquellos que cometan infracciones administrativas contra la Ordenanza de Civismo y Convivencia

Lleida, 28 de junio de 2022.- El grupo de Ciudadanos en Lleida presenta una moción para posibilitar la sustitución voluntaria de sanciones de incivismo por trabajos comunitarios. Con esta medida, se podrá encontrar alternativas a la multa como único elemento disuasivo, como la prestación de trabajos en beneficio de la comunidad, la asistencia a cursos de formación o la colaboración para reparar el elemento público dañado.

Desde el grupo de Ciudadanos, han explicado que en la Comisión de Seguridad se expuso que hay sanciones que no se hacen efectivas, prescriben y no hay reparación de los daños. Por eso, el partido naranja propone abrir una nueva vía para reparar los daños ocasionados por las infracciones de carácter leve, de forma que aquellos que han sido sancionados puedan pagar su deuda, de forma totalmente voluntaria, mediante cursos o de actividades.
El propósito del partido liberal es incentivar medidas que supongan mayor implicación en el cumplimiento de las normas por parte de los sancionados, y a su vez, reponer en la comunidad, con su esfuerzo personal, los daños que pueda haber ocasionado su conducta infractora.

La Portavoz de Ciudadanos en Lleida, Maria Burrel, ha declarado que en el partido liberal ya son conscientes de las dificultades jurídicas que puede tener la aplicación de esta medida, “ante una legislación estatal y autonómica que deja pocas opciones para toda aquella sanción que no sea instrumentada mediante una multa pecuniaria ”, pero que se anticipan a las dificultades y que han tomado nota de modelos de éxito que funcionan hoy en día, como Zaragoza, l’Hospitalet de Llobregat, Altea o Madrid. Finalmente, Burrel ha matizado que cuando se habla de civismo y convivencia, se hace referencia a “el ejercicio de la libertad individual de los vecinos en el espacio urbano de manera respetuosa con los derechos del resto, así como del mobiliario público y los elementos urbanos que son de todos.“