Maria Burrel exposa que l’administració s’ha de preocupar de que Lleida sigui una ciutat on els nens es puguin desenvolupar de forma segura

Lleida, 27 de gener de 2022.- “És especialment als espais destinats als nens on una administració ha de demostrar el seu interès i preocupació per la ciutadania”, ha explicat la regidora de Ciutadans, Maria Burrel, qui ha presentat una moció a la Paeria per a preservar els espais d’oci i socialització infantils a Lleida. La moció de Ciutadans demana que s’avaluï l’estat dels parcs i es dugui a terme un pla de millora que aconsegueixi mantenir la dignitat dels parcs infantils, fer-los més segurs i mantenir-los nets davant l’estat d’abandonament en què fa anys que es troben.

Burrel ha exposat que les infraestructures dels parcs estan malmeses i que, a més, “fa anys que venim observant que els parcs infantils de la nostra ciutat s’han convertit en punts de venda i consum de drogues i alcohol, o de pràctiques sexuals, situació que s’ha vist agreujada durant tota la pandèmia, atès que durant el toc de queda es produïen botellots diàriament”. La regidora de Ciutadans ha afegit que “els nens aprenen jugant, tocant, sentint, així que ho han de fer en espais segurs que disposin d’una millor condició”. A més, Burrel ha puntualitzat que la degradació dels espais públics és més perceptible en algunes zones o barris de la ciutat, i ha recordat que Lleida no està passant pel seu millor moment quant a neteja i salubritat, estat òptim del mobiliari urbà o civisme per part de la ciutadania.

És per això que la moció del partit liberal insta a l’Ajuntament de Lleida realitzar una avaluació dels parcs infantils per determinar-ne el seu estat i poder dur a terme un pla de treball que recuperi la dignitat dels espais infantils, de manera que Lleida sigui una ciutat acollidora tant pels nens com per les famílies, “que puguin passejar i deixar que els infants explorin l’entorn sense por de que es facin mal o toquin substàncies tòxiques, com l’alcohol o les drogues”. Per a efectuar el pla de treball amb èxit, el partit liberal destaca que caldrà determinar les accions a dur a terme i la seva prioritat, així com el seu cost econòmic. A més, la moció precisa que es consideri augmentar el nombre de parcs infantils adaptats per a nens amb mobilitat reduïda o que pateixin alguna discapacitat, i que se’n prevegi una partida pressupostària de cara al 2023.

Ciudadanos presenta una moción para preservar y dignificar los parques infantiles de Lleida

Maria Burrel expone que la administración se debe preocupar de que Lleida sea una ciudad donde los niños se puedan desarrollar de forma segura

Lleida, 27 de enero de 2022.- “Es especialmente en los espacios destinados a los niños donde una administración tiene que demostrar su interés y preocupación por la ciudadanía”, ha explicado la regidora de Ciudadanos, Maria Burrel, quien ha presentado una moción en la Paeria para preservar los espacios de ocio y socialización infantiles en Lleida. La moción de Ciudadanos pide que se evalúe el estado de los parques y se lleve a cabo un plan de mejora que consiga mantener la dignidad de los parques infantiles, hacerlos más seguros y mantenerlos limpios ante el estado de abandono en el que hace años que se encuentran.

Burrel ha expuesto que las infraestructuras de los parques están degradadas y que, además, “hace años que venimos observando que los parques infantiles de nuestra ciudad se han convertido en puntos de venta y consumo de drogas y alcohol, o de prácticas sexuales, situación que se ha visto agraviada durante toda la pandemia ya que durante el toque de queda se producían botellones diariamente”. La regidora de Ciudadanos ha añadido que “los niños aprenden jugando, tocando, sintiendo, así que deben hacerlo en espacios seguros que dispongan de mejores condiciones“. Además, Burrel ha puntualizado que la degradación de los espacios públicos es más perceptible en algunas zonas o barrios de la ciudad, y ha recordado que Lleida no está pasando por su mejor momento en cuanto a limpieza y salubridad, estado óptimo del mobiliario urbano o civismo por parte de la ciudadanía.

Es por eso que la moción del partido liberal insta al Ayuntamiento de Lleida a realizar una evaluación de los parques infantiles para determinar su estado y poder llevar a cabo un plan de trabajo que recupere la dignidad de los espacios infantiles, de forma que Lleida sea una ciudad acogedora tanto para los niños como por las familias, “que puedan pasear y dejar que los niños exploren el entorno sin temor a que se hagan daño o toquen sustancias tóxicas, como el alcohol o las drogas”. Para efectuar el plan de trabajo con éxito, el partido liberal destaca que deberán determinarse las acciones a llevar a cabo y su prioridad, así como su coste económico. Además, la moción precisa que se considere aumentar el número de parques infantiles adaptados para niños con movilidad reducida o que sufran alguna discapacidad, y que se prevea una partida presupuestaria para ello de cara al 2023.