El candidat taronja es compromet a desenvolupar un pla de renovació urbana per a millorar l’oferta i qualitat de les edificacions

Lleida, 7 de febrer de 2021. El candidat número u de Ciutadans (Cs) per Lleida a les eleccions al Parlament, Jorge Soler, ha anunciat que des de Ciutadans posaran préstecs a la disposició de les persones menors de 35 anys per a ajudar-los a finançar l’entrada a l’hora de comprar el seu primer habitatge ja que “independitzar-se és cada vegada més difícil per als joves i gran part de la població dedica un ampli percentatge de la seva renda només a pagar el lloguer.” Soler ha puntualitzat a més que ha d’assegurar-se l’accés a l’habitatge digne atès que “és un problema cada vegada major que ja no afecta només als col·lectius més vulnerables”.

Així mateix, el candidat taronja ha apel·lat a augmentar l’oferta de sòl per a fer disponibles més habitatges de lloguer a les zones més demandades de Lleida, i ha afegit que des de Ciutadans (Cs) es desenvoluparà un “pla de renovació, regeneració i rehabilitació urbana” centrat en la recuperació d’immobles, la millora de la qualitat de l’edificació i la promoció de l’eficiència energètica, aprofitant el finançament procedent de fons europeus. En aquesta línia, Soler ha instat a treballar per a simplificar els tràmits administratius relacionats amb la creació de sòl per a la construcció d’habitatge.

Finalment, Soler ha expressat que han de millorar-se els barris i àrees urbanes que requereixen una atenció especial per a “evitar una Catalunya a dues velocitats”. Per a això, el candidat taronja ha proposat dur a terme un estudi que analitzi la vulnerabilitat dels diferents barris de manera que puguin planificar-se noves inversions amb la finalitat de potenciar-les i millorar la seva habitabilitat.

 

Soler propone disponer préstamos para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda

El candidato naranja se compromete a desarrollar un plan de renovación urbana para mejorar la oferta y calidad de las edificaciones

 

Lleida, 7 de febrero de 2021. El candidato número uno de Ciudadanos (Cs) por Lleida a las elecciones al Parlament, Jorge Soler, ha anunciado que desde Ciudadanos pondrán préstamos a disposición de las personas menores de 35 años para ayudarles a financiar la entrada al comprar su primera vivienda ya que “independizarse es cada vez más difícil para los jóvenes y gran parte de la población dedica un amplio porcentaje de su renta sólo a pagar el alquiler.” Soler ha puntualizado además que debe asegurarse el acceso a la vivienda digna ya que “es un problema cada vez mayor que ya no afecta sólo a los colectivos más vulnerables”.

 

Asimismo, el candidato naranja ha apelado a aumentar la oferta de suelo para hacer disponibles más viviendas de alquiler en las zonas más demandadas de Lleida, y ha añadido que desde Ciudadanos (Cs) se desarrollará un “plan de renovación, regeneración y rehabilitación urbana” centrado en la recuperación de inmuebles, la mejora de la calidad de la edificación y la promoción de la eficiencia energética, aprovechando la financiación procedente de fondos europeos. En esta línea, Soler ha instado a trabajar para simplificar los trámites administrativos relacionados con la creación de suelo para la construcción de vivienda.
Finalmente, Soler ha expresado que deben mejorarse los barrios y áreas urbanas que requieren una atención especial para “evitar una Cataluña a dos velocidades”. Para ello, el candidato naranja ha propuesto llevar a cabo un estudio que analice la vulnerabilidad de los distintos barrios de modo que puedan planificarse nuevas inversiones con el fin de potenciarlas y mejorar su habitabilidad.