La diputada Maria Burrel manifesta que no és seriós que es presentin els pressupostos als grups després de fer-los públics en roda de premsa

Lleida, 19 de novembre de 2021. El grup de Ciutadans a la Diputació de Lleida manifesta el seu malestar amb la manera d’actuar de l’equip de govern de la Diputació a l’hora de presentar els pressupostos per l’any 2022 al haver-los presentat després de fer-los públics en roda de premsa, i sense haver posat la documentació  respecte als pressupostos a disposició de l’oposició fins al moment de l’atenció a mitjans.  La Diputada provincial de Ciutadans, Maria Burrel, ha mostrat la seva “decepció per les formes” tal i com ha advertit en nombroses ocasions, al mateix temps que considerava “absurd” fer cap reunió de postureig després d’haver-se realitzat la roda de premsa aquest matí. Per aquest motiu Burrel explica que “hem decidit cancel·lar-la i analitzar els comptes quan rebem la documentació. Només llavors es podrà mantenir una reunió en condicions”.

El grup de Ciutadans també recorda que ja va manifestar el seu descontent durant l’aprovació dels pressupostos de l’any passat i que “esperava que aquest any les formes fossin les adequades, perquè la dona del Cèsar no només ha de ser-ho, també ha de semblar-ho, tal i com es va comprometre el President de la Diputació”, alhora que mostra la seva sorpresa pel fet que s’hagi rebut la documentació de la proposta del pressupost exactament a les 10:00h, quan donava inici la roda de premsa i més encara en què aquesta estigui diferenciada per partides pressupostàries d’ERC i en partides pressupostàries de Junts, “la qual cosa no deixa de ser clarificador de què es mouen per interessos partidistes i no envers la ciutadania.”

 

El grupo de Ciudadanos en la Diputación de Lleida denuncia la falta de respeto del equipo de gobierno hacia los grupos de la oposición

La diputada Maria Burrel manifiesta que no es serio que se presenten los presupuestos a los grupos después de hacerlos públicos en rueda de prensa

Lleida, 19 de noviembre de 2021. El grupo de Ciudadanos en la Diputación de Lleida manifiesta su malestar con la forma de actuar del equipo de gobierno de la Diputación a la hora de presentar los presupuestos para el año 2022, al haberlos presentado después de hacerlos públicos en rueda de prensa, y sin haber puesto la documentación referente a los presupuestos a disposición de la oposición hasta el momento de la atención a medios. La Diputada provincial de Ciudadanos, Maria Burrel, ha mostrado su “decepción por las formas” tal y como ha advertido en numerosas ocasiones, al mismo tiempo que consideraba “absurdo” hacer ninguna reunión de postureo tras haberse realizado la rueda de prensa esta mañana. Por este motivo Burrel explica que “hemos decidido cancelarla y analizar las cuentas cuando recibimos la documentación. Solo entonces se podrá mantener una reunión en condiciones”.

El grupo de Ciudadanos también recuerda que ya manifestó su descontento durante la aprobación de los presupuestos del año pasado y que “esperaba que este año las formas fueran las adecuadas, porque la mujer del César no solo tiene que serlo, también tiene que parecerlo, tal y como se comprometió el Presidente de la Diputación”, a la vez que muestra su sorpresa por el hecho de que se haya recibido la documentación de la propuesta del presupuesto exactamente a las 10:00h, cuando daba inicio la rueda de prensa y todavía más en que esta esté diferenciada por partidas presupuestarias de ERC y en partidas presupuestarias de Junts, “lo cual no deja de ser clarificador de que se mueven por intereses partidistas y no por la ciudadanía.”